№ 38 (2016)

DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4565.2016.38

Зміст

І. ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО, ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТА НАУКОВОГО ДИСКУРСУ ІВАНА ФРАНКА

ЛІНГВОПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ІВАНА ФРАНКА І СУЧАСНА ТЕОРІЯ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Ярослав Яремко
«АЗБУЧНА» ТА ПРАВОПИСНI ВІЙНИ В ГАЛИЧИНІ У ХІХ ст.: ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Ігор Набитович
ФРАНКОЗНАВЧА ПРОБЛЕМАТИКА В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА КОВАЛИКА PDF
Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук
МОВНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ ТА МОВОЗНАВЧА (ТЕРМІНОЛОГІЧНА) ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА ФРАНКА PDF
Анатолій Поповський
ІВАН ФРАНКО ТА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Михайло Паночко
ЗАГОЛОВКИ МАЛОЇ ПРОЗИ І. ФРАНКА ЯК АКТУАЛІЗАТОРИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ PDF
Ірина Кочан
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СЛОВО В ПОЕЗІЇ ІВАНА ФРАНКА (на матеріалі збірки «З вершин і низин») PDF
Марія Федурко, Анна Огар
МАЛА БАТЬКІВЩИНА ІВАНА ФРАНКА: ОНОМАСТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Віра Котович
ОНІМНИЙ ПРОСТІР ОПОВІДАННЯ ІВАНА ФРАНКА «ГЕРОЙ ПОНЕВОЛІ» PDF
Олеся Сколоздра-Шепітко
ПИСЕМНІ ПАМ’ЯТКИ В ОЦІНЦІ І. ФРАНКА: ПРИКМЕТНИК-ОЗНАЧЕННЯ І «МАНДРІВНИЙ» ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ СЮЖЕТ PDF
Ганна Дидик-Меуш
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРОК У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ІВАНА ФРАНКА PDF
Марія Зубрицька
ОБРАЗНИЙ СВІТ МИКОЛИ УСТИЯНОВИЧА ТА ІВАНА ФРАНКА: РУХ ХУДОЖНЬОЇ ДУМКИ PDF
Лілія Гулевич
ІМПЛІЦИТНІ ТЕКСТОВІ ЗАСОБИ У КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОМУ ПОЛІ І. ФРАНКА PDF
Наталія Лужецька
ПОЕМА ІВАНА ФРАНКА «МОЙСЕЙ» ЯК ЛІНГВОМЕНТАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН PDF
Марія Стецик
«ЛЮБОВ ДО ТЕБЕ БУЛА МОЄЮ ПРОВІДНОЮ ЗВІЗДОЮ…» (лінгвістичний аналіз інтимного епістолярію І. Франка) PDF
Любов Мельник
АВТОЛОГІЧНЕ СЛОВО В «ТЮРЕМНИХ СОНЕТАХ» ІВАНА ФРАНКА PDF
Ганна Іваночко
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ФРАЗЕМ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА (на матеріалі повістей «Великий шум» та «Петрії і Довбущуки») PDF
Уляна Галів
КОНЦЕПТ ГРІХ ЯК СТРИЖНЕВИЙ КОМПОНЕНТ ПАРЕМІЙНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі збірників І. Франка «Галицько-руські народні приповідки» та В. Даля «Пословицы русского народа») PDF
Олена Куцик, Марія Колечко
АЛЮЗИВНО-РЕМІНІСЦЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БІБЛІЇ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА PDF
Лілія Явір
АМПЛІФІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ ГРАДАЦІЙНИХ ВІДНОШЕНЬ У СТИЛІСТИЧНОМУ СИНТАКСИСІ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА (на матеріалі оповідання «Хома з серцем і Хома без серця») PDF
Христина Федоришин, Оксана Кушлик
НАГОЛОШУВАННЯ ДІЄСЛІВ ІЗ СУФІКСОМ -НУ- У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ІВАНА ФРАНКА PDF
Леся Легка

ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, ГРАМАТИКИ ТА СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

СПЕЦИФІКА Й ФОРМИ ВИЯВУ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ЗАГОЛОВКАХ ГАЗЕТ ВІННИЧЧИНИ PDF
Інна Завальнюк
АКЦЕНТНА ВАРІАНТНІСТЬ СУФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ ПЕРШОГО – ТРЕТЬОГО ТА П’ЯТОГО СТРУКТУРНИХ КЛАСІВ І РИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІСЕННИХ ТЕКСТІВ НАДДНІСТРЯНСЬКИХ ГОВОРІВ PDF
Костянтин Іваночко
ЗАКОНОМІРНОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СКЛАДНИХ СЛІВ У КОНЦЕПЦІЇ «ЗОЛОТОЇ» ПРОПОРЦІЇ PDF
Лариса Азарова
ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ ТА ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ І ПРИКМЕТНИКИ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (проблеми творення та функціювання) PDF
Володимир Пілецький
КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ ДІЄСЛІВ ХРЕСТИТИ ТА ХРИСТИТИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
Оксана Кушлик
СЕМАНТИЧНИЙ ОБШИР ЛЕКСЕМИ ВІРА: СЛОВНИКОВО-ДІАХРОННИЙ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ PDF
Петро Мацьків
СИМВОЛІКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ PDF
Марія Філіпчук
КОМПАРАТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ІЗ ЗООНІМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ В ЕПІЧНИХ ТВОРАХ ІВАНА БАГРЯНОГО PDF
Людмила Прокопчук
ДИХОТОМІЯ «ДОБРО – ЗЛО» У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ (на матеріалі української, польської та російської мов) PDF
Антон Смерчко
СОМАТИЗМИ В ДІАЛЕКТНОМУ ПРОСТОРІ ТА В СКЛАДІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ PDF
Наталія Коваленко
МОВНО-ЕСТЕТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕБЕСНОГО ПРОСТОРУ В ПОЕТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. PDF
Алла Моргун, Лідія Прокопович
МОЛИТОВНІ МОТИВИ В ПРОЗІ МАРІЇ МАТІОС (ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Леся Баранська
ПОЕТИЧНИЙ ОБРАЗ ЩАСТЯ В ЛЕМКІВСЬКИХ ПІСНЯХ PDF
Наталія Лісняк
НАЦІОНАЛЬНО-ПОСТКОЛОНІАЛЬНА ЕКЛЕКТИКА: НАЗВИ ФУТБОЛЬНИХ КОМАНД У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ PDF
Ірина Процик
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕОНІМІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ БІБЛІЇ XIX – XX СТОЛІТЬ PDF
Тетяна Битвин
САКРАЛЬНА ЛЕКСИКА В НОВЕЛАХ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА PDF
Ірина Біда, Марія Стецик
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАНІПУЛЯТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Наталія Деренчук
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В ПОВІСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «КАЙДАШЕВА СІМ’Я» PDF
Олександра Курило

ОГЛЯДИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

ДИСКУРСИВНІ МОДУСИ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКОМОВНІЙ ДРАМІ PDF
Олена Кульбабська

НАУКОВА ХРОНІКА

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛІНГВІСТИЧНЕ ФРАНКОЗНАВСТВО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ФІЛОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ», ПРИУРОЧЕНА ДО 160-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ІВАНА ФРАНКА PDF
Оксана Кушлик